ابعاد متنوع سنگ فرشی در این کارخانه تولید می شود.

20*30

30*30

30*35

35*40

20*40