تراورتن سفید موج دار یکی از سنگ های مناسب در نماسازی است.