مدیریت مجتمع سنگ هشت بهشت خود را در نگهداری محرمانه اطلاعات شخصی کاربران، همچون شماره های تماس ، نشانی پست الکترونیکی ، آدرس و …، پایبند می‌داند.