نما رومی

نما رومی نوعی از نما سازی است که کامل از سنگ تشکیل شده است و از مصالح آجری وچوبی استفاده نشده است. برش و ابزار های زیبای به کار رفته چشم هر ناظری را می نوازد و نظرش را جلب می کند.