نما ترکیبی

ترکیب از چند نوع مصالح در نما استفاده شده است. مانند ترکیب آجر و سنگ